Психология Здоровья

Психология Здоровья или Как помочь Самому Себе..

פינת פסיכולוגיהЛечение в Израиле

חדש מ
Female Israel Medical!
.

ללא קשר לסוג העיקרי של פעילות (במקרה שלנו הוא הארגון של תיירות מרפא במדינת ישראל ), לכל אחד צריך להיות לו «פינת התחביב» לביטוי עצמי , גילוי עצמי והתפתחות — לנשמה.ה
בהקשר זה, לחברים ולמבקרים באתר שלנו, החלטנו לפתוח פורום «פינת הנפש».ה

הינך מוזמן/ת לכתוב מחשבות מעניינות שלך ושל אנשים אחרים, במסגרת נושא של פסיכולוגיה ונפש , כדי לתאר את התרשמויות ותצפיות שונות וגם לתת עצות שימושיות.ה

פעילות אקטיבית וחשיבה מתעמקת תתקבלנה בברכה!ה
.
Female Israel Medical
מאחל לך בריאות גוף ונפש!ה
.
 
Лечение в Израиле
Оздоровительная музыка для ежедневного прослушивания:
Расстройства памяти: мотивация для женщин для ежедневного прослушивания:

Вливайтесь в общение

6 комментариев

 1. Новое от ФИМ!

  Для друзей, подписчиков и посетителей нашего сайта, мы отрыли «Уголок Души» — форум для самовыражения, самопознания и развития — для Души.

  Здесь Вы можете публиковать свои и чужие интересные мысли, в рамках тем Мысль, Душа, Дух, Человек, Личность, ее Воспитание и Развитие — описывать различные наблюдения, давать полезные советы.

  Активность и глубокомыслие приветствуются!

  ФИМ желает Всем Здоровья физического и душевного!

 2. באשר למחלות, עשה לך הרגל להתרכז בשני דברים:
  לנסות לעזור, או לפחות להימנע מלהזיק.

  היפוקרטס

 3. Но­вое ис­сле­до­ва­ние аме­ри­кан­ских уче­ных, опуб­ли­ко­ван­ное в жур­на­ле Science, под­твер­жда­ет, что ско­рость об­ме­на ве­ществ и, со­от­вет­ствен­но, склон­ность к пол­но­те, в зна­чи­тель­ной ме­ре опре­де­ля­ет­ся со­ста­вом ки­шеч­ной мик­ро­фло­ры.

  Ис­сле­до­ва­те­ли из уни­вер­си­те­та Ва­шинг­то­на в Сент-Лу­и­се за­да­лись це­лью про­ве­рить ра­нее по­явив­ши­е­ся дан­ные о воз­мож­ном вли­я­нии ки­шеч­ной мик­ро­фло­ры на об­мен ве­ществ и склон­ность к ожи­ре­нию. Для это­го они изу­чи­ли со­став мик­ро­фло­ры ки­шеч­ни­ка у близ­не­цов, имев­ших су­ще­ствен­ные раз­ли­чия в ве­се, а за­тем взя­ли об­раз­цы ки­шеч­ных бак­те­рий у тол­стых и ху­дых чле­нов близ­не­цо­вых пар и про­ве­ри­ли вли­я­ние этой мик­ро­фло­ры на ла­бо­ра­тор­ных мы­шей, вы­ра­щен­ных в аб­со­лют­но сте­риль­ной сре­де и не имев­ших соб­ствен­ных ки­шеч­ных бак­те­рий.

  Ока­за­лось, что со­став мик­ро­фло­ры ки­шеч­ни­ка у тол­стых и ху­дых су­ще­ствен­но раз­ли­чал­ся, а мы­ши, ки­шеч­ник ко­то­рых за­се­ли­ли бак­те­ри­я­ми тол­стых «до­но­ров», на­ча­ли на­би­рать вес зна­чи­тель­но быст­рее, чем их со­бра­тья, по­лу­чив­шие мик­ро­фло­ру от ху­дых участ­ни­ков ис­сле­до­ва­ния, — при од­ном и том же пи­та­нии.

  Та­ким об­ра­зом, ис­сле­до­ва­ние под­твер­ди­ло, что «пра­виль­ные» ки­шеч­ные бак­те­рии мо­гут спо­соб­ство­вать сни­же­нию ве­са да­же по­сле их пе­ре­сад­ки в дру­гой ор­га­низм. По мне­нию ав­то­ров, это от­кры­ва­ет прин­ци­пи­аль­но но­вые пу­ти борь­бы с ожи­ре­ни­ем — хо­тя и не от­ме­ня­ет из­вест­но­го фак­та, что мас­са те­ла за­ви­сит от пи­та­ния.

  Дру­гие ис­сле­до­ва­те­ли, изу­ча­ю­щие роль ки­шеч­ных бак­те­рий в об­мене ве­ществ, под­чер­ки­ва­ют, что тип пи­та­ния и со­став мик­ро­фло­ры — вза­и­мо­за­ви­си­мые фак­то­ры: бак­те­рии и по­сту­па­ю­щая в ор­га­низм пи­ща «в бук­валь­ном смыс­ле по­еда­ют друг дру­га». Ме­няя ди­е­ту, че­ло­век ме­ня­ет и со­став ки­шеч­ной мик­ро­фло­ры, бла­го­при­ят­ствуя ро­сту опре­де­лен­ных ти­пов бак­те­рий и ли­шая пи­щи дру­гие их штам­мы. С дру­гой сто­ро­ны, вполне ве­ро­ят­но, что ки­шеч­ные бак­те­рии в из­вест­ной ме­ре опре­де­ля­ют пи­ще­вые при­стра­стия че­ло­ве­ка, по­буж­дая его есть имен­но то, что «под­хо­дит» этим мик­ро­ор­га­низ­мам.

 4. Израильский способ радикального похудания пишет:

  раздел: «Медицина Израиля» / «Лечение в Израиле»
  http://femaleisraelmedical.com/novosti-lechenie-v-izraile

  Специалисты Еврейского университета и клиники «Адасса Эйн-Керем», Израиль, разработали новый способ гарантированного радикального лечения тяжелого ожирения без хирургического вмешательства, сообщает корреспондент Times of Israel Давид Шейман.

  Пока что единственным гарантированным способом избавления от тяжелого клинического ожирения являются операции по ушиванию желудка, которые принято рекомендовать болезненно полным людям с индексом массы тела выше 40. Эти операции спасают жизнь многим больным, страдающим диабетом второго типа и другими болезнями, связанными с нарушением обмена веществ. Однако, как и любое хирургическое вмешательство, они чреваты осложнениями, и многие больные опасаются подвергать себя такому риску.

  Желудочный рукав MetaboShield, созданный в Центре биоинженерии Еврейского университета, дает тот же эффект, что и операция на желудке, но вводится без хирургического вмешательства и общего наркоза — через пищевод, как при гастроскопии. Жесткая в продольном сечении, но гибкая в поперечнике изогнутая трубка точно повторяет форму двенадцатиперстной кишки, начальной части тонкого кишечника. Она вводится в желудок и вставляется в тонкую кишку, давая эффект, равносильный уменьшению объема желудка.

  Как объяснил журналистам директор Центра биоинженерии Яаков Нахмиас, на рынке есть аналогичное устройство, но оно не пользуется популярностью, так как нуждается в ежегодном извлечении и чистке. Израильский MetaboShield может оставаться в тонком кишечнике пожизненно, не требуя никакого особого ухода.

  Для внедрения в массовую клиническую практику новый метод должен получить одобрение FDA и других подобных органов контроля безопасности, но первые клинические испытания, проведенные в больнице «Адасса», уже дали очень обнадеживающие результаты, говорит Нахмиас. У страдающих ожирением диабетиков заметное улучшение состояния наблюдалось спустя считаные недели после внедрения MetaboShield, и создатели желудочного рукава надеются, что вскоре их технология станет основным методом лечения болезненного ожирения и диабета.

  раздел: «Медицина Израиля» / «Лечение в Израиле»
  http://femaleisraelmedical.com/novosti-lechenie-v-izraile

 5. Наука об осмысленной и счастливой жизни пишет:

  Группа психологов из трех американских университетов провела любопытное исследование, посвященное различиям между понятиями счастливой жизни и жизни осмысленной. Людям свойственно стремиться к тому и другому, и частично эти цели пересекаются, — но различия существенны, а условия счастья и осмысленности бытия нередко противоположны. Бывает жизнь осмысленная, но несчастливая, — а бывает наоборот.

  Счастье связано с отсутствием неприятностей и стресса, удовлетворенностью потребностей и желаний, получением различных благ из окружающей среды и имеет, скорее, биологическую природу. Осмысленность жизни — концепция культурная, в биологическом же плане смыслом жизни является сама жизнь.

  «Счастье» связано с преобладанием положительных эмоций над негативными, низким уровнем стресса, психологической склонностью жить сегодняшним днем, «здесь и сейчас», и определяется теми благами, которые человек получает извне. «Осмысленность» предполагает размышления о прошлом и будущем, «связывание нити времен» и вписывание своей индивидуальной жизни в широкий историко-культурный контекст. Осмысленность жизни требует «самореализации», т.е. зависит от того, что человек может дать другим, от участия в «культурно-одобряемой деятельности».

  Межличностные взаимодействия, связи с другими людьми абсолютно необходимы и для счастья, и для осмысленности жизни, но необходимы по-разному. Для повышения уровня счастья требуется получать от других что-то полезное или приятное, для укрепления чувства осмысленности — самому делать что-то для других.

  Предложив серию психологических тестов 397 взрослым добровольцам (средний возраст 35.5 лет, 68% женщины), авторы исследования установили, что субъективные ощущения счастья и осмысленности жизни сильно взаимосвязаны (коэффициенты корреляции — 0.63 и 0.70), но есть психологические параметры, предотвращающие полную гармонию, — такие, которые, способствуя повышению уровню счастья, плохо совместимы с осмысленностью, и наоборот.

  В практической психологии общий уровень удовлетворения базовых потребностей человека принято измерять по шкале «легкости-трудности» жизни. Как и ожидалось, «легкость жизни» тесно коррелировала с субъективным уровнем счастья: чем более трудной считал респондент свою жизнь, тем менее счастливым он себя чувствовал. Связь легкости жизни с ощущением осмысленности была статистически недостоверной, но скорее негативной: другими словами, если увеличить выборку, то, вероятно, окажется, что ощущение трудности жизни способствует чувству осмысленности, а не наоборот.

  Здоровье, позитивные эмоции и денежный достаток предсказуемо коррелировали с ощущением счастья — но никак не влияли на чувство осмысленности жизни. Люди, «самовыражающиеся посредством денежных трат», были в целом счастливее, чем те, для кого деньги не служат средством самовыражения. Но повышению осмысленности жизни самовыражение посредством траты денег не способствовало. Зато способность держать финансы в порядке и не влезать в долги повышала ощущение осмысленности жизни — но не уровень счастья.

  Склонность помогать другим сильно коррелировала с осмысленностью жизни, но никак не повышала — и даже чуть снижала — уровень счастья. Количество перенесенных страданий негативно влияло на ощущение счастья, но скорее положительно отражалось на ощущении осмысленности жизни. Характерно, что количество счастливых событий в жизни имело куда меньшее влияние — не только на ощущение осмысленности, но и на уровень счастья, в соответствии с известной максимой о том, что «счастье есть отсутствие страданий».

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *